Privacybeleid

We zijn erg tevreden over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor ons een hoge prioriteit. Een gebruik van onze internetpagina’s is in principe mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter de speciale services van ons bedrijf via onze website wil gebruiken, kan verwerking van persoonsgegevens vereist zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gelden altijd in overeenstemming zijn met de verordening gegevensbescherming en in overeenstemming met de hoeveelheid van ons eigen land-specifieke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via dit privacybeleid probeert ons bedrijf het publiek te informeren over de aard, omvang en doel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van dit privacybeleid.

Als controller hebben we tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming mogelijk te maken voor persoonlijke gegevens die via deze website worden verwerkt. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies over het algemeen beveiligingslekken hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokken persoon vrij om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken op alternatieve manieren, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definities

Ons privacybeleid is gebaseerd op de terminologie van het Europees beleid en de wetgever bij de vaststelling van de verordening inzake gegevensbescherming (DS-GMO). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we van tevoren de gebruikte terminologie uitleggen.

We gebruiken de volgende termen in dit privacybeleid, inclusief maar niet beperkt tot:

a) persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de “betrokkene”). een individu wordt geacht te zijn geïdentificeerd, direct of indirect, met name door middel van toewijzing aan een identificatie, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of één of meer specifieke functies die de fysische, fysiologische geven, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

b) de betrokken persoon
Getroffen persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.

c) verwerking
Verwerking elke operatie uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde processen of dergelijke werkwijze is gekoppeld aan persoonsgegevens zoals het verzamelen, het verzamelen, de organisatie, regeling, bewaren, bijwerken opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door indiening, verspreiding of andere vorm van verstrekking, verzoening of vereniging, beperking, wissing of vernietiging.

d) Beperking van verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.

e) profilering
Profiling is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, en dat is dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met arbeid, economische status, gezondheid, persoonlijke Om voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering
Pseudonimiseren is de verwerking van persoonsgegevens op een wijze die de persoonsgegevens niet langer aan een bepaald onderwerp zonder de hulp van aanvullende informatie kan worden toegekend, mits deze aanvullende informatie apart worden gehouden en technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) controller of controller
De voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het lichaam of het lichaam die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken. Wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten worden bepaald, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing op grond van het recht van de Unie of de nationale wetgeving worden geregeld.

h) processor
De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.

i) ontvanger
Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, agentschap, agentschap of andere entiteit aan wie persoonlijke gegevens worden verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is. Autoriteiten die op grond van EU- of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde missie, worden echter niet als begunstigden beschouwd.

j) derden
Ten derde: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een lichaam of een lichaam die niet de betrokkene is, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming
Toestemming is iedere vrijwillige voor het specifieke geval en de betrokkene meegedeeld wijze wilsuiting ondubbelzinnig afgegeven in de vorm van een verklaring of andere herkenbare bevestigende handeling waardoor wordt degene bedoeld dat zij toestemming voor de verwerking van gegevens die de is.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met gegevensbeschermingskarakter is:

Elmar Heilsberger

CL / Parijs 4-6 Apto 85

E-43890 Hospitalet (Tarragona)

Espana

E-mail: kontakt@eh-content.de

3. Cookies

Onze websites gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de browser van het individu onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke cookie-ID.

Door cookies te gebruiken, kunnen we gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder cookies.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies, bijvoorbeeld, niet elke keer moet je de website bezoekt opnieuw in te voeren zijn de toegang, omdat het van het internet wordt genomen en opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker cookie. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmand in de online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment het instellen van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

Onze website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een getroffen persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. kan worden gedetecteerd (1) Browser gebruikte soorten en uitvoeringen, (2) het besturingssysteem toegang tot het systeem, (3) de website waarop een ontsluitingssysteem ons netwerk passeert (zogenaamde verwijzing), (4) de sub-gebieden die op (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een Internet Protocol-adres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de persoon in kwestie. Deze informatie is vrij nodig om (1) leveren de inhoud van onze website correct, (2) om de inhoud van onze website en de reclame voor hen om ervoor te zorgen (3) de verdere werking van onze IT-systemen en de technologie van onze website te verbeteren ook ( 4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anonieme gegevens verzameld en informatie is daarom enerzijds statistisch en verder geëvalueerd door ons met het doel om de privacy en beveiliging van gegevens in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk te komen tot een optimaal niveau van bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt door ons. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een getroffen persoon worden verstrekt.

Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)
We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen of te factureren voor het gebruik van de dienst. De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van het contract voor diensten en digitale inhoud
Wij geven alleen persoonlijke gegevens door aan derden indien dit noodzakelijk is binnen het kader van het contract, bijvoorbeeld aan de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden, doet zich niet voor.
De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. De persoonlijke gegevens die naar de controller moeten worden verzonden, zijn afgeleid van het respectievelijke invoermasker dat voor de registratie is gebruikt. De door de betrokkene in te voeren persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de voor de verwerking verantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De controller kan zorgen voor de overdracht aan een of meer verwerkers, zoals een pakketdienst, die de persoonsgegevens ook alleen gebruikt voor intern gebruik, toe te schrijven aan de controller.

Door zich te registreren op de website van de controller, worden ook het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van de betrokkene, de datum en tijd van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens gebeurt tegen de achtergrond dat alleen het misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en deze gegevens in geval van nood het mogelijk maken om begane overtredingen te verhelderen. In dit opzicht is opslag van deze gegevens vereist om de controller te beveiligen. Een openbaarmaking van deze gegevens aan derden is niet, tenzij er een wettelijke verplichting is om door te geven of de openbaarmaking van wetshandhavingsdiensten dient.

Door de betrokkene te registreren die vrijwillig persoonsgegevens verstrekt, dient de verantwoordelijke ervoor de betrokkene inhoud of diensten te verstrekken die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de persoonlijke gegevens die bij de registratie worden verstrekt op elk gewenst moment te wijzigen of deze volledig uit de database van de gegevensbeheerder te verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt op elk moment op verzoek informatie aan elke betrokkene over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of verwijzing van de betrokkene, voor zover dit niet strijdig is met de wettelijke vereisten voor opslag. Alle gegevenssubjecten van de controller staan ​​in deze context ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

6. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op onze website krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens worden verzonden naar de gegevensbeheerder wanneer de nieuwsbrief is besteld, resultaten van het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt.

Elmar Heilsberger informeert zijn klanten en zakelijke partners op gezette tijden door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen worden ontvangen door de betrokkene als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt voor de eerste keer een bevestigingsemail verzonden naar het e-mailadres dat door een getroffen persoon is opgegeven voor de verzending van de nieuwsbrief in de procedure voor dubbel opt-in. Deze bevestigingsemail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als persoon de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij het registreren voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van de internetprovider (ISP) van het computersysteem dat door de betrokkene werd gebruikt op het moment van registratie en de datum en tijd van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een getroffen persoon op een later tijdstip te begrijpen en dient daarom als wettelijke voorzorgsmaatregelen voor de verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Abonnees van de nieuwsbrief kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gebracht als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in de nieuwsbrief of technische wijzigingen. Er zal geen overdracht plaatsvinden van de persoonlijke gegevens die zijn verzameld als onderdeel van de nieuwsbriefdienst aan derden. Abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om u op elk gewenst moment af te melden voor de nieuwsbrief, rechtstreeks op de website van de controller, of om de controller op een andere manier te informeren.

7. Klick-Tipp

Deze website maakt gebruik van een Klick-Tipp voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is KLICK-TIP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd’s Bush Road, Londen W6 7NJ, Verenigd Koninkrijk. Click Tip is een service die u.a. helpt. de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het abonnement op de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Klick-Tipp.

Gegevensanalyse met Klick-Tipp
Als we nieuwsbrieven versturen met behulp van een klik-tip, kunnen we bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Met Klick-Tipp kunnen we ook de ontvangers van de nieuwsbrief onderverdelen in verschillende categorieën (het zogenaamde taggen). In dit geval kunnen de ontvangers van de nieuwsbrief b.v. onderverdeeld naar geslacht, persoonlijke voorkeur (bijv. vegetarisch of niet-vegetarisch) of klantrelatie (bijvoorbeeld klant of potentiële klant). Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de respectieve doelgroepen. Verdere informatie is beschikbaar op: https://www.klick-tipp.com en https://www.klick-tipp.com/manual. Als u geen analyse per klik-tip wilt, moet u zich daarom afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor geven we in elk nieuwsbriefbericht een bijbehorende link.

rechtsgrondslag
Gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

bewaartijd
De gegevens die bij ons worden gedeponeerd ten behoeve van het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen vanaf de nieuwsbrief tot uw annulering en worden verwijderd na annulering van de nieuwsbrief, zowel van onze servers als van de servers van Klick-Tipp. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (zoals e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven ongewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Klick-Tipp op: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklaerung.

Conclusie van een ordergegevensverwerkingscontract
We hebben een contract voor gegevensverwerking afgesloten met een Click Tip, waarin we Click Tip verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet met derden te delen.

8. Contact via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de website van Elmar Heilsberger informatie die ons in staat stelt om snel contact op te nemen met ons bedrijf en om rechtstreeks met ons te communiceren, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een getroffen persoon contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene verstrekte persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die vrijwillig door een persoon aan de verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen openbaarmaking van deze persoonlijke gegevens aan derden.

9. Routine schrapping en blokkering van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of, indien de Europese wetgever en andere wetgevers dit in wet- of regelgeving vereisen, die van de voor de verwerking verantwoordelijke was voorzien voor.

Als het opslagdoel wordt weggelaten of als een bewaarperiode voorgeschreven door de Europese richtlijnen en verordeningen of enige andere relevante wetgever vervalt, zullen de persoonlijke gegevens routinematig worden geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

10. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht, zoals verleend door de Europese Directieve en Regulerende Autoriteit, om van de voor de verwerking verantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, worden verwerkt. Als een getroffen persoon gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kunnen zij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

b) Recht op informatie
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren toegekende recht te verkrijgen op elk gewenst moment van de gratuite verwerking verantwoordelijken informatie over de opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van die informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever en regelgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:

de verwerkingsdoeleinden
de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties
indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur
het bestaan ​​van een recht op rectificatie of wissing van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben of op een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit
als de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens
het bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering in overeenstemming met artikel 22, paragraaf 1 en 4 DS-GGO en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en het gewenste effect van de verwerking voor de betrokkene
Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dat het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.

Als een belanghebbende dit recht op informatie wenst uit te oefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op rectificatie
Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt geboden om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die hem / haar betreffen te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als een getroffen persoon dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door het Europees beleid en de wetgever verleende recht om de persoon die verantwoordelijk is dat de persoonlijke gegevens die op hen betrekking onmiddellijk worden verwijderd, tenzij een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de behandeling niet nodig moeten worden:

De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
De betrokken lidstaten hun toestemming voor de verwerking heffen, overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 par. 2, onder a DS-GGO ondersteund, en er is een gebrek aan anderszins juridische grondslag voor de verwerking persoon.
De betrokkene wordt in overeenstemming met art. 21 par. 1 DS-GGO-object met de verwerking, en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking vóór, of de persoon die in overeenstemming met art. 21 par. 2 DS-GMO verzet tegen de een verwerking.
De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
Het wissen van persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8 lid 1 DS-GVO.
Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een getroffen persoon wil de verwijdering van persoonsgegevens opgeslagen in onze zaak, kan deze op elk moment van de oproep aan een werknemer van de data controller. Onze medewerker zorgt ervoor dat het blusverzoek onmiddellijk wordt nagekomen.

de persoonsgegevens die wij zijn openbaar gemaakt en ons bedrijf als de persoon die verantwoordelijk is in overeenstemming met art. 17 par. 1 DS-GMO verplicht om verwijdering van persoonsgegevens, nemen we in overweging de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering passende maatregelen, waaronder technische factor voor naar een andere instellen voor de verwerking verantwoordelijken dat de gepubliceerde persoonsgegevens op de aankondiging dat het betrokken product uit deze andere persoon heeft voor de verantwoordelijke proces vereist het verwijderen van alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of herhalingen van persoonsgegevens, voor zover de verwerking is niet vereist. Onze medewerker regelt het nodige in individuele gevallen.

e) Recht op beperking van verwerking
Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de controller te verplichten de verwerking te beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de controller in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens.
De controller heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene vereist dat deze juridische claims beweert, uitoefent of verdedigt.
Betrokkene heeft bezwaren tegen verwerking conform art. Artikel 21 lid 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon opwegen tegen die van de betrokken persoon.
Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een getroffen persoon de beperking van door ons opgeslagen persoonsgegevens wenst aan te vragen, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke. Onze medewerker zal de beperking van de verwerking veroorzaken.

f) Gegevensoverdracht
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren dat ze persoonlijke gegevens op te halen, die werden verstrekt door de persoon toegekende recht betrof een lading, in een gestructureerde, consistente en machine-leesbaar formaat. Het heeft ook om deze gegevens naar een andere lading te leggen, zonder gehinderd te worden door degenen die verantwoordelijk zijn, waarin de persoonsgegevens zijn mits de juiste, op voorwaarde dat de verwerking van de instemming overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 lid 2, onder a), van de AVGB of op basis van een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en verwerking door middel van geautomatiseerde processen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag, dat is toegewezen aan de verantwoordelijke persoon.

Bovendien heeft de betrokkene 1 DS-GMO heeft in hun recht om data portabiliteit onder Art oefenen. 20 par. Voor het verkrijgen van die persoonlijke gegevens rechtstreeks worden overgedragen van een lading naar een andere lading, indien dit technisch mogelijk is en als de wet, dit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit te bevestigen, kan de betrokkene op elk gewenst moment contact opnemen met een van onze medewerkers.

g) Recht op bezwaar
Iedereen die zich bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat de Europese richtlijn en regelgevende instantie op grond van zijn specifieke situatie te allen tijde op grond van artikel 6, lid 1, onder e), heeft verkregen tegen de verwerking van persoonsgegevens die erop betrekking hebben of f DS-GVO neemt een bezwaar. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

We hoeven niet langer de verwerking van persoonsgegevens in het geval van tegenstrijdigheid, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan bewijzen, zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims ,

Als we persoonsgegevens verwerken voor het uitvoeren van direct mail, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen onze verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen we de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortkomen uit zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die daarmee verband houden, die wij uitvoeren voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, DS-BER Bezwaren, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van openbaar belang te vervullen.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een van onze werknemers. De betrokkene is ook vrij, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren, niet een uitsluitend op een geautomatiseerde toegekende recht – met inbegrip van profilering – voor thematische besluit, dat zich ontvouwt dan rechtsgevolgen of aanzienlijke invloed op hem op een soortgelijke manier, tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) toegestaan ​​door wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) vereist is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke of (2) het plaatsvindt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Elmar Heilsberger passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de bevoegde personen te beschermen Belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon door de verantwoordelijke voor de verwerking, om zijn / haar eigen positie kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten.

Als de betrokkene automatische beslissingsrechten wil claimen, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene wenst aan te geven dat hij zijn toestemming intrekt, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

11. Privacybeleid over gebruik en gebruik van Facebook

De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van het bedrijf Facebook. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief te werken in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Met Facebook kunnen gebruikers van sociale netwerken privé-profielen maken, foto’s uploaden en socialiseren via vriendschapsverklaringen.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, als een getroffen persoon buiten de VS of Canada woont, zijn Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene wordt automatisch door de respectievelijke Facebook Component zorgt voor een weergave van het bijbehorende Facebook-onderdeel van Facebook om te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke onderkant van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de persoon is ingelogd op hetzelfde moment op Facebook, erkent Facebook met elkaar bellen met onze website door de betrokkene en gedurende de looptijd van elk verblijf op onze website, welke concrete onderkant van onze website bezocht de getroffen persoon. Deze informatie wordt verzameld via het Facebook-onderdeel en door Facebook toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Bediende de betrokkene een geïntegreerd op onze website Facebook knoppen, zoals de “Like” button, of geeft de persoon een reactie, Facebook kent deze informatie naar de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens ,

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op Facebook is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Facebook niet gewenst is voor de betrokkene, kan deze de overdracht voorkomen door zich af te melden bij hun Facebook-account voordat onze website wordt gebeld.

Het gegevensbeleid gepubliceerd door Facebook, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit welke opties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar, die het mogelijk maken datatransmissie op Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

12. Privacybeleid voor het gebruik en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webservice analyse detecteert, onder andere gegevens op de website die is van een persoon betrokken gekomen om een ​​internet (de zogenaamde referrer), waarop sub-pagina’s van de website toegankelijk is of hoe vaak, en waarvoor verblijftijd een bodem werd waargenomen. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website en een kosten-batenanalyse van internetreclame te optimaliseren.

De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyses via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging, zal het IP-adres van de internetverbinding van de getroffen door Google persoon worden verminderd en anoniem, wanneer geraadpleegd op onze website uit een lidstaat van de Europese Unie of een andere partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie, onder andere, te evalueren het gebruik van onze website om online rapporten dat de activiteiten zien op onze website samen te stellen voor ons, en het verstrekken van andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze internetdiensten.

Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser automatisch gestart op het IT-systeem van de betrokken door de respectievelijke Google analytics component persoon Gegevens verzenden naar Google voor online analysedoeleinden. Als onderdeel van dit industrieel proces Google wordt geïnformeerd over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google dienen, onder andere, de herkomst van de bezoekers en klikken bij te houden en te kunnen verstrekken berekeningen als gevolg.

De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals toegangstijd, de locatie waar toegang is verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hiervoor moet de persoon een invoegtoepassing voor browsers downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is het mogelijk om de invoegtoepassing van de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

12. Privacybeleid voor het gebruiken en gebruiken van Google Remarketing

De controller heeft Google Remarketing-services geïntegreerd op deze website. Google-remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan laten zien aan internetgebruikers die eerder op de website van het bedrijf zijn geweest. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om gebruiksvriendelijke advertenties te maken en zo de interessegerelateerde advertenties van internetgebruikers te tonen.

Het Google Remarketing Services Company is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google Remarketing is om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven. Met Google Remarketing kunnen we advertenties weergeven via het Google Netwerk of bekijken op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kan Google de bezoeker van onze website herkennen, als hij vervolgens websites belt die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Bij elk bezoek aan een website waarop de service van Google Remarketing is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de persoon zich automatisch met Google. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Google kennis over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder meer gebruikt om interessegerelateerde advertenties weer te geven.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokken persoon toegang hebben tot de link www.google.com/settings/ads van elke internetbrowser die ze gebruiken en de gewenste instellingen daar opgeven.

Aanvullende informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google kunt u vinden op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

 

13. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google+

De controller heeft de Google+ knop geïntegreerd als een onderdeel van deze website. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief te werken in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van sociale netwerken privéprofielen maken, foto’s uploaden en socialiseren via verzoeken van vrienden, onder anderen.

De werkmaatschappij van Google + is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Google+ knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser automatisch gestart op het IT-systeem van de bij de betreffende Google+ knop, een voorstelling van de overeenkomstige Google+ persoon Downloadknop van Google. Als onderdeel van dit technische proces zal Google weten welke specifieke onderkant van onze website wordt bezocht door de betrokkene. Meer informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de persoon is ingelogd op hetzelfde moment op Google+, Google herkent met elk gesprek onze website door de betrokkene en gedurende de looptijd van elk verblijf op onze website, welke concrete onderkant van onze website bezocht de getroffen persoon. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop en toegewezen door Google aan het relevante Google + -account van de persoon in kwestie.

Operated de betrokkene een geïntegreerd op onze website Google + -Boordmodule en zijn dus een Google + 1 aanbeveling van, Google deze informatie naar de persoonlijke Google + user account van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens toewijst. Google slaat de Google + 1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar volgens de voorwaarden die door de betrokkene zijn geaccepteerd. Een verklaring van de betrokkene op deze website Google +1 aanbeveling persoon, als gevolg daarvan, samen met andere persoonlijke gegevens zoals de naam van de Google gebruikt door de betrokken + 1 rekeningen en afgezet in deze foto in andere Google-services persoon Bijvoorbeeld de zoekmachine resultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of andere plaatsen, zoals op websites of in verband met advertenties opgeslagen en verwerkt. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op Google. Google registreert deze persoonlijke informatie ook met als doel de verschillende services van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt altijd informatie via de Google + -knop dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Google+ op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Google + -knop klikt of niet.

Als de betrokkene geen persoonlijke gegevens aan Google wil overdragen, kan deze deze overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn Google + -account voordat hij onze website belt.

Aanvullende informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google kunt u vinden op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Aanvullende Google-tips voor de Google +1-knop vindt u op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

14. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google AdWords

De controller heeft Google AdWords geïntegreerd op deze website. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders zowel Google als Google Netwerk-zoekmachine resultaten kunnen uitvoeren. Met Google AdWords kan een adverteerder zoekwoorden vooraf definiëren die alleen een advertentie in de zoekresultaten van Google zullen weergeven wanneer de zoekmachine een zoekwoordgerelateerd zoekresultaat ophaalt. In het Google Netwerk worden advertenties gedistribueerd op actuele webpagina’s met behulp van een geautomatiseerd algoritme en volgens vooraf gedefinieerde trefwoorden.

De werkmaatschappij voor de diensten van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine van Google en door advertenties op onze website weer te geven.

Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze website arriveert, wordt er een zogenaamde conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door Google gedeponeerd. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie vervalt na dertig dagen en wordt niet gebruikt om het gegevenssubject te identificeren. Over de conversiecookie is, als de cookie nog niet is verlopen, nagegaan of bepaalde subpagina’s, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn geopend. Met de conversiecookie kunnen zowel wij als Google begrijpen of een betrokken persoon die via een AdWords-advertentie naar onze website kwam inkomsten genereerde, dat wil zeggen een aankoop voltooide of annuleerde.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekstatistieken worden vervolgens door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat aan ons is verzonden via AdWords-advertenties, om het succes of de mislukking van elke AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren , Noch ons bedrijf, noch enige andere Google AdWords-adverteerder ontvangt informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.

De conversie-cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals de webpagina’s die door de betreffende persoon zijn bezocht. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een cookie die al door Google AdWords is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokken persoon toegang hebben tot de link www.google.com/settings/ads van elke internetbrowser die ze gebruiken en de gewenste instellingen daar opgeven.

Aanvullende informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google kunt u vinden op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

15. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Jetpack voor WordPress

De controller heeft Jetpack op deze website geïntegreerd. Jetpack is een WordPress plug-in, die extra functies biedt aan de beheerder van een website die is gebaseerd op WordPress. Jetpack biedt de website-exploitant onder andere een overzicht van de bezoekers van de site. Door gerelateerde bijdragen en publicaties of de mogelijkheid om inhoud op de site te delen weer te geven, is het ook mogelijk om bezoekersaantallen te verhogen. Daarnaast zijn beveiligingsfuncties geïntegreerd in Jetpack, zodat een website die Jetpack gebruikt beter wordt beschermd tegen aanvallen met brute kracht. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van afbeeldingen die in de website zijn ingebouwd.

De werkmaatschappij van de Jetpack-invoegtoepassing voor WordPress is Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, VS. De werkmaatschappij maakt gebruik van de trackingtechnologie van Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, VS.

Jetpack plaatst een cookie in het informatietechnologiesysteem van de persoon in kwestie. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een jet pack component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser automatisch gestart op het IT-systeem van de betrokken door de respectievelijke jet pack component gegevens voor analysedoeleinden persoon inleveren bij Automattic. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Automattic informatie over gegevens die vervolgens zullen worden gebruikt om een ​​overzicht van de websitebezoeken samen te stellen. De verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene te analyseren die de website van de controller heeft bezocht en die zijn geëvalueerd met het oog op het optimaliseren van de website. De gegevens die via de Jetpack-component worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder eerst de specifieke voorafgaande toestemming van de betrokkene te hebben verkregen. De gegevens worden ook aan Quantcast gemeld. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Automattic / Quantcast een cookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de persoon in kwestie. Bovendien kunnen cookies die al door Automattic zijn ingesteld, op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Verder is er voor de betrokkene de mogelijkheid tot opsporing van, gerelateerd aan het gebruik van deze website gegevens die worden gegenereerd door de jetpack cookie en de verwerking van deze gegevens door Automattic / Quantcast niet mee eens en deze te voorkomen. De betrokkene moet op de opt-out knop aan de koppeling https://www.quantcast.com/opt-out/ dat een opt-out-cookie stelt. De opt-out-cookie die is ingesteld tegen het bezwaar zal worden geplaatst op het informatietechnologiesysteem dat wordt gebruikt door de betrokkene. Als de cookies op het systeem van de getroffen persoon na een beroep worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw bezoeken en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Door de opt-out-cookie in te stellen, is het echter mogelijk dat de website van de controller voor de betrokkene niet langer volledig bruikbaar is.

Het toepasselijke privacybeleid van Automattic is beschikbaar op https://automattic.com/privacy/. Het toepasselijke privacybeleid van Quantcast is beschikbaar op https://www.quantcast.com/privacy/.

 

16. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Pinterest

De controller heeft geïntegreerde componenten van Pinterest Inc. op deze website. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief te werken in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Pinterest stelt gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat om fotoverzamelingen en individuele afbeeldingen te publiceren, evenals beschrijvingen op virtuele prikborden (zogenaamde pinnings), die op hun beurt kunnen worden gedeeld door andere gebruikers (zogenoemde repinnen) of waarop commentaar kan worden gegeven.

Het werkmaatschappij van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website door de controller wordt opgeroepen en een Pinterest-component (Pinterest plug-in) is geïntegreerd, is de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geïnteresseerd Component zorgt ervoor dat een representatie van het overeenkomstige Pinterest-onderdeel van Pinterest wordt gedownload. Meer informatie over Pinterest is beschikbaar op https://pinterest.com/. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Pinterest informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Pinterest is ingelogd, erkent Pinterest bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de volledige duur van elk verblijf op onze website, welke specifieke onderkant van onze website de betrokkene heeft bezocht. Deze informatie wordt verzameld door het Pinterest-onderdeel en door Pinterest toegewezen aan het betreffende Pinterest-account van de betrokken persoon. Als de betrokken persoon een Pinterest-knop activeert die op onze website is geïntegreerd, wijst Pinterest deze informatie toe aan het persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat deze deze persoonlijke gegevens op.

Pinterest ontvangt altijd informatie via het Pinterest-onderdeel dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Pinterest op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de getroffen persoon klikt op het Pinterest-onderdeel. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Pinterest niet gewenst is voor de betrokkene, kan deze de overdracht voorkomen door zich af te melden van hun Pinterest-account voordat onze website wordt gebeld.

Pinterest’s Privacybeleid, beschikbaar op https://about.pinterest.com/privacy-policy, biedt inzicht in het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke informatie door Pinterest.

 

17. In aanmerking komende belangen in de verwerking die worden nagestreefd door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 I verlicht. f DS-GMO is ons legitiem belang bij het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

18. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te starten.

19. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract;

Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking
We verduidelijken dat het verstrekken van persoonlijke informatie gedeeltelijk wettelijk verplicht is (zoals belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (zoals details van de contractant).
Af en toe kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat een getroffen persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten.
Voordat de persoonsgegevens door de betrokken persoon worden verstrekt, moet de betrokken persoon contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerkers wist de getroffen individuele gevallen ook over de vraag of de verstrekking van persoonsgegevens vereist door de wet of contract of nodig is voor de overeenkomst indien er een verplichting om de persoonlijke gegevens, en welke gevolgen te voorzien zou het niet om persoonlijke informatie te verstrekken.

20. bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.

 

Dit privacybeleid werd gemaakt door het College Bescherming Persoonsgegevens Toelichting generator van de DGD Duitse Vereniging voor Data GmbH, die werkt als een externe gegevensbescherming Memmingen in samenwerking met de advocaat van de wetgeving inzake gegevensbescherming Christian Solmecke.